Farhad Forootani Bahar بهار  فرهاد فروتنی
به بهانه زادروز استاد شهرام ناظری
به مناسبت درگذشت استاد آواز ایران
به بهانه بیست‌و‌هشتم بهمن زادروز استاد شهرام ناظری
به بهانه چهل وهشتمین سال‌روز درگذشت داوود پیرنیا
به بهانه‌ی زادروز استاد محمدرضا شجریان
به بهانه ٢٩ بهمن تولد استاد شهرام ناظری
گفت‌و‌گو با استاد محمدرضا شجریان
در رثای مرتضی پاشاییشاهرخ تویسرکانی | موسیقی ما