برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
با داوری علی‌اصغر شاهزیدی، هنگامه اخوان، حمیدرضا نوربخش و مظفر شفیعی در بخشِ آوازعلی‌اصغر شاهزیدی | موسیقی ما