برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
به‌دلیل از دست دادن یکی از اعضای گروهروجا آزادیان | موسیقی ما