برنامه یاد بعضی نفرات
 
مدیرعاملان نهادهای صنفی هنرمندان از تبعاتِ اخذ مالیات از هنرمندان گفتندروانبخش صادقی | موسیقی ما