برنامه یاد بعضی نفرات
 
پیام خواننده‌ی نام‌دار برای «عثمان محمدپرست»
در جریان شانزدهمین جلسه کمیته بین دولتی حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس
نقش جشنواره‌ی موسیقی جوان در معرفی موسیقی نواحی چیست؟
در شانزدهمین دوره برنامه «پروژه صدا»
استاد «علی غلامرضایی آلمه جوقی» از آخرین بازماندگانِ بخشی‌های زبانگیر از دست رفت
«علی قمصری» با دوتارنوازان تربت جام نواخت
با همراهی گروه دوتارنوازان و در بیست و یکمین گام «تار ایرانی»
در اجلاس کمیته میراث بشری ناملموس یونسکو
«گل نبات عطایی» در 58 سالگی درگذشت
14 تیر و در اولین برنامه «شب شنیدن»
گفت‌و‌گو با یکی از ۵۰ نوازنده بر‌تر دنیا به انتخاب مجله انگلیسی و معتبر Songlinesدوتار | موسیقی ما