برترین آلبوم موسیقی تلفیقی و سایر ژانرها در سال 92

    
پنج مورد از آلبومهای منتشر شده در سال 1392 را انتخاب کنید.

(آلبوم‌ها به ترتیب حروف الفبا، از راست به چپ مرتب شده اند).

لطفاً پیش از اضافه کردن گزینه جدید، از موجود نبودن آلبوم مورد نظرتان در لیست زیر مطمئن شوید.
  
  


برترین آلبوم موسیقی پاپ سال 92

    
پنج مورد از آلبوم‌های منتشر شده در سال 1392 را انتخاب کنید.

(آلبوم‌ها به ترتیب حروف الفبا، از راست به چپ مرتب شده اند).

لطفاً پیش از اضافه کردن گزینه جدید، از موجود نبودن آلبوم مورد نظرتان در لیست زیر مطمئن شوید.


برترین آلبوم موسیقی سنتی و ارکسترال ایرانی سال 92

    
پنج مورد از آلبوم‌های منتشر شده در سال 1392 را انتخاب کنید.

(آلبوم‌ها به ترتیب حروف الفبا، از راست به چپ مرتب شده اند).

لطفاً پیش از اضافه کردن گزینه جدید، از موجود نبودن آلبوم مورد نظرتان در لیست زیر مطمئن شوید.
  


برترین قطعه موسیقی پاپ سال 92

    
پنج مورد از قطعاتی که در قالب آلبوم‌های پاپ در سال 1392 منتشر شده‌اند را انتخاب کنید.

(قطعات به ترتیب حروف الفبا، از راست به چپ مرتب شده‌اند).

لطفاً پیش از اضافه کردن گزینه جدید، از موجود نبودن گزینه‌ مورد نظرتان در لیست زیر مطمئن شوید.
   


برترین قطعه موسیقی سنتی سال 92

    
پنج مورد از قطعاتی که در قالب آلبوم‌های سنتی در سال 1392 منتشر شده‌اند را انتخاب کنید.

(قطعات به ترتیب حروف الفبا، از راست به چپ مرتب شده‌اند).

لطفاً پیش از اضافه کردن گزینه جدید، از موجود نبودن گزینه‌ مورد نظرتان در لیست زیر مطمئن شوید.
   


برترین قطعه موسیقی تلفیقی و سایر ژانرها در سال 92

    
پنج مورد از قطعاتی که در قالب آلبوم‌های تلفیقی و سایر ژانر‌ها در سال 1392 منتشر شده‌اند را انتخاب کنید.

(قطعات به ترتیب حروف الفبا، از راست به چپ مرتب شده‌اند).

لطفاً پیش از اضافه کردن گزینه جدید، از موجود نبودن گزینه‌ مورد نظرتان در لیست زیر مطمئن شوید.
   


برترین آهنگساز موسیقی پاپ در سال 92

  
پنج نفر از افرادی که صرفاً در آلبوم های پاپ سال 1392 آهنگسازی کرده اند را انتخاب کنید.
(اسامی بر اساس نام خانوادگی، به ترتیب حروف الفبا از راست به چپ مرتب شده اند).


لطفاً پیش از اضافه کردن گزینه جدید، از موجود نبودن گزینه‌ مد نظرتان در لیست زیر مطمئن شوید.
   


برترین آهنگساز موسیقی سنتی در سال 92

  
پنج نفر از افرادی که صرفاً در آلبوم های سنتی سال 1392 آهنگسازی کرده اند را انتخاب کنید.
(اسامی بر اساس نام خانوادگی، به ترتیب حروف الفبا از راست به چپ مرتب شده اند).


لطفاً پیش از اضافه کردن گزینه جدید، از موجود نبودن گزینه‌ مد نظرتان در لیست زیر مطمئن شوید.
   


برترین تنظیم کننده موسیقی پاپ و تلفیقی در سال 92

  
پنج نفر از افرادی که صرفاً در آلبوم های پاپ و تلفیقی سال 1392 تنظیم داشته‌اند را انتخاب کنید.
(اسامی بر اساس نام خانوادگی، به ترتیب حروف الفبا از راست به چپ مرتب شده اند).


لطفاً پیش از اضافه کردن گزینه جدید، از موجود نبودن گزینه‌ مد نظرتان در لیست زیر مطمئن شوید.
   


برترین ترانه سرا/شاعر سال 92

   
پنج نفر از افرادی که در آلبوم های سال 1392 به عنوان ترانه سرا یا شاعر حضور داشته اند را انتخاب کنید.
(اسامی بر اساس نام خانوادگی، به ترتیب حروف الفبا از راست به چپ مرتب شده اند).


لطفاً پیش از اضافه کردن گزینه جدید، از موجود نبودن گزینه‌ مورد نظرتان در لیست زیر مطمئن شوید.
      


بهترین ترانه/شعر سال 92

   
پنج مورد از ترانه یا شعرهایی که در سال 1392 منتشر شده اند را انتخاب کنید.
تنها ترانه قطعاتی که در یکی از آلبوم های سال گذشته منتشر شده باشند امکان حضور در این بخش را دارند.
(گزینه‌ها به ترتیب حروف الفبا، از راست به چپ مرتب شده‌اند).


لطفاً پیش از اضافه کردن گزینه جدید، از موجود نبودن گزینه‌ مورد نظرتان در لیست زیر مطمئن شوید)
  


برترین قطعه خارج از آلبوم در سال 92

   
پنج مورد از قطعاتی که در قالب تیتراژ و یا به صورت تک آهنگ در سال 1392 منتشر شده اند را انتخاب کنید. قطعاتی که پس از انتشار به عنوان تیتراژ یا تک آهنگ، در قالب آلبوم نیز منتشر شده‌اند، در این بخش قرار نمی‌گیرند.
(قطعات به ترتیب حروف الفبا مرتب شده‌اند.)


لطفاً پیش از اضافه کردن گزینه جدید، از موجود نبودن گزینه‌ مورد نظرتان در لیست زیر مطمئن شوید
    


بهترین نوازنده ساز‌های غیر ایرانی در سال 92

   
پنج نفر از نوازندگانی که در یک اجرای زنده رسمی یا یک آلبوم موسیقی منتشر شده در سال 1392 حضور داشته‌اند را انتخاب کنید.

(اسامی بر اساس نام خانوادگی، به ترتیب حروف الفبا از راست به چپ مرتب شده اند).

لطفاً پیش از اضافه کردن گزینه جدید، از موجود نبودن گزینه‌ مورد نظرتان در لیست زیر مطمئن شوید
   


برترین نوازنده ساز‌های ایرانی در سال 92

   
پنج نفر از نوازندگانی که در یک اجرای زنده رسمی یا یک آلبوم موسیقی منتشر شده در سال 1392 حضور داشته‌اند را انتخاب کنید.

(اسامی بر اساس نام خانوادگی، به ترتیب حروف الفبا از راست به چپ مرتب شده اند).

لطفاً پیش از اضافه کردن گزینه جدید، از موجود نبودن گزینه‌ مورد نظرتان در لیست زیر مطمئن شوید
   


برترین شرکت ناشر آلبوم در سال 92

پنج مورد از شرکت هایی که در سال 1392 آلبومی منتشر کرده اند را انتخاب کنید.
    


برترین تهیه‌کننده و برگزارکننده کنسرت در سال 92

پنج مورد از شرکتهایی که در سال 1392 کنسرت برگزار نمودند را انتخاب کنید.